Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše

Plné
zobrazení
Úvod Menu Hledat

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti JMP-Glas, spol. s r.o.Společnost JMP-Glas, spol. s r.o. (dále jen "společnost") tímto poskytuje bližší informace ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou. Sledujte také pečlivě veškeré dokumenty a materiály, které naše společnost průběžně zveřejňuje.

Společnost při zpracování vašich osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte tedy uvedeným předpisům patřičnou pozornost.


Osobní údaje

Společnost shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a popř. další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů.

Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd.

Provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací (telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách atp.).

Osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů budou nadále zmiňována jako "Data".


Zpracování osobních údajů

Data jsou společností, jejími obchodními partnery a dalšími osobami zpracovávána pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících, vyúčtování služeb a provádění úkonů s účtováním spojených.

Data jsou zpracovávána společností, jejími obchodními partnery a dalšími osobami pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu. Ostatní osobní údaje, které poskytnete společnosti či jejím partnerům, poskytujete dobrovolně.

Data jsou také společností či jejími partnery zpracovávána pro tzv. marketingové účely proto, abychom vám poskytovali co nejlepší služby. Data jsou takto zpracovávána pro účely nabízení obchodu a služeb, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely s vámi sjednané, to vše v rozsahu, v jakém jste tato Data společnosti poskytli nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém společnost získala při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených výše. Společnost zpracovává Data pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Formu projevu vůle může stanovit společnost a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách společnosti či obdobným úkonem, který je vždy komunikován. Odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním Dat zpět a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Dat. Tento opětovný souhlas se zpracováním Dat platí i pro Data získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník dále souhlasí s tím, že je společnost oprávněna pro účely zde uvedené nadále až do odvolání zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.

Abychom vás mohli oslovovat s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami jak svými tak s nabídkami a informaci subjektů, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu co možná nejefektivněji, souhlasíte s tím, že k těmto účelům využijeme vaši poštovní adresy, e-mailové adresy, účastnického čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jinými obdobným způsobem. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.

Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním vašich Dat pro marketingové a obchodní účely, je to možné. Pokud tak učiníte, společnost vám již nadále nebude moci připravit nabídku tzv. na míru vašich požadavků či přání a některé informace o službách budou pro vás těžko dostupné. Odvolání můžete kdykoliv učinit, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou e-mailu, telefonátu na zákaznickou linku, apod.) po vaší řádné identifikaci. Jestliže jste souhlas již udělili, můžete jej odvolat způsobem uvedeným výše. Svůj nesouhlas můžete také vyjádřit pouze například s některými způsobem oslovování s našimi nabídkami či nabídkami našich partnerů. Po odvolání souhlasu společnost, resp. třetí osoba nebude dále zpracovávat Data získaná po odvolání souhlasu se zpracováním a Data získaná před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracovaná. Jako zákazník jste oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.


Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Data. V případě, že údaj zpracovávaný společností neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás společnost sama nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.


Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že společnost nebo některý z jejích obchodních partnerů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby společnost nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, společnost nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Použití cookies

Webové stránky www.jmp-glas.cz společnosti JMP-Glas, spol. s r.o. používají soubory cookies, které se ukládají do prohlížeče uživatele a které následně odesílají informace o uživateli zpět na server, na kterém jsou stránky umístěny, a dále na servery třetích stran, které tyto informace shromažďují a zpracovávají. Soubory cookies obsahují informace sloužící k zajištění správné funkce stránek a relevantnosti zobrazovaného obsahu uživatelům. Podle směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí je nutný souhlas uživatele s takovým použitím souborů cookies. Bez tohoto souhlasu není možné garantovat úplnou funkčnost stránek, a to zejména tam, kde jsou funkce stránek na souborech cookies plně závislé, např. e-shopy aj. Návštěvník webu může kdykoliv odvolat souhlas se sběrem a ukládáním souborů cookies. Odvolání souhlasu nevratně odebere všechny dosavadní soubory cookies, které server k uživateli uložil.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů:

 

JMP – Glas s.r.o.

IČ: 250 10 115

se sídlem: Táborská 1127, Teplice – Trnovany, PSČ 41502

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 11386

 

(dále jen „správce“)

 

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

 

 1.  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 

 1. Zdroje osobních údajů

   

 • přímo od subjektů údajů (osobní sdělení, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky, smlouvy, souhlasy, videozáznam pořízený prostřednictvím technického zařízení správce )

 • z veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:

  • veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;

  • další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Jedná se o tyto druhy osobních údajů:

 • jméno a příjmení, (rodné příjmení zaměstnance)

 • adresa

 • trvalé bydliště

 • doručovací adresa, přechodné bydliště

 • pohlaví zaměstnance

 • věk zaměstnance

 • datum narození – odvozeno z RČ, DIČ

 • místo narození zaměstnance

 • rodné číslo – případně odvozeno z DIČ

 • osobní stav zaměstnance

 • zdravotní znevýhodnění zaměstnance

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo – soukromé, služební

 • různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu

 • personální číslo, číslo zaměstnance

 • vzdělání zaměstnance

 • příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu zaměstnance

 • osobní údaje dětí nebo manžela/manželky resp. partnera/partnerky zaměstnance – obecné i zvláštní

 • bankovní spojení

 • údaje o etnickém původu (národnost) zaměstnance

 • zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb

 • podpis

 

 

 1. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 

 

 • zaměstnanec správce

 • uchazeč o zaměstnání u správce

 • smluvní partner správce (fyzická osoba – podnikající, nepodnikající)

   • klient

   • zákazník

   • kupující

   • prodávající

   • odběratel

   • dodavatel

   • přepravce, dopravce

   • zhotovitel

   • objednatel

   • nájemce

   • pronajímatel

   • pachtýř

   • propachtovatel

   • oprávněný

   • povinný

   • zástavce

   • zástavní věřitel

   • věřitel

   • dlužník

   • uživatel

   • budoucí smluvní strana (na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)

     

 • subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)

 • účastník řízení

 • vedlejší účastník řízení

 • dotčená osoba, zúčastněná

 • žadatel

 • tazatel

 • plátce

 • příjemce

 • oprávněný

 • povinný

 • poškozený

   

   

   

 1. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

   

 • orgány státní správy

 • orgány místní samosprávy

 • veřejné ústavy

 • bankovní ústavy

 • pojišťovny

 • exekutor, insolvenční správce, soudy, PČR

 • externí subjekt poskytující služby správci v různých oblastech (BOZP, účetnictví, školení, vzdělávání, advokátní služby)

   

   

   

 

 1. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce :

 • při plnění smlouvy se subjektem údajů

 • z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce (včetně archivnictví na základě zákona)

 • z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivnictví na základě oprávněného zájmu správce)

   

   

Důvody zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

 • plnění povinností v oblasti pracovního či daňového práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany,

 • účel pracovního lékařství, pro posouzení pracovních schopností zaměstnance

   

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů

 1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Závěrečná ustanovení

  Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 

Ing. Martin Tetřev

Email: martin.tetrev@jmp-glas.cz

 

Veronika Pecinová

Email: veronika.pecinova@jmp-glas.cz

 

 

Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.jmp-glas.cz

 

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 23.5.2018